Menu Close

(6.66) Nếu tôi chưa sẵn sàng cho phiên điều trần vào ngày đã lên lịch, tôi có thể yêu cầu hoãn không?

(6.66) Nếu tôi chưa sẵn sàng cho phiên điều trần vào ngày đã lên lịch, tôi có thể yêu cầu hoãn không?

Có, nhưng quý vị cần có “lý do chính đáng” để trì hoãn phiên điều trần. [Cal. Ed. Code Sec. 56505(f)(3).] Lý do chính đáng được ALJ xác định và thường giới hạn ở các trì hoãn do ốm đau hoặc các trường hợp khẩn cấp bất ngờ khác. Việc chưa chuẩn bị sẵn sàng kịp thời cho phiên điều trần và sự vắng mặt của nhân chứng vào một ngày cụ thể nào đó thường không được coi là lý do chính đáng. Quý vị nên truy cập trang web của OAH (www.dgs.ca.gov/oah ) để biết hướng dẫn hiện tại về định nghĩa “lý do chính đáng”. Quý vị không nên nộp đơn yêu cầu phiên điều trần theo thủ tục pháp lý nếu quý vị, nhân chứng của quý vị và các tài liệu chưa được chuẩn bị và có sẵn trong khoảng 45 ngày. Trong hầu hết các trường hợp, vấn đề về lịch trình được thảo luận tại một cuộc họp trước phiên điều trần.