Menu Close

(6.18) Tôi sẽ làm theo các thủ tục khiếu nại khác nếu Dịch Vụ Dành Cho Trẻ Em California (California Children’s Services, CCS) không cung cấp dịch vụ như đề cập trong IEP của con tôi phải không?

(6.18) Tôi sẽ làm theo các thủ tục khiếu nại khác nếu Dịch Vụ Dành Cho Trẻ Em California (California Children’s Services, CCS) không cung cấp dịch vụ như đề cập trong IEP của con tôi phải không?

Nếu khiếu nại của quý vị là về các dịch vụ do CCS cung cấp, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại để được can thiệp trực tiếp ở cấp tiểu bang, như mô tả ở trên, hoặc theo các thủ tục giải quyết tranh chấp liên cơ quan. Nộp đơn khiếu nại theo cả hai quy trình có thể giúp giải quyết nhanh hơn. Quý vị có thể nộp đơn khiếu nại liên cơ quan

lên Tổng Giám Đốc Công Huấn (Tổng Giám Đốc) hoặc Giám Đốc Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (Giám Đốc Sở). [California Government Code (Cal. Gov. Code) Sec. 7585(a).]

Secretary of Health and Human Services 1600 Ninth St., 4th Floor Sacramento, CA 95814

Superintendent of Public Instruction California Department of Education

1430 N Street

Sacramento, CA 95814

Trước khi xem xét khiếu nại, các cơ quan liên quan sẽ muốn xem bản sao IEP của con quý vị. Quý vị nên gửi một bản sao IEP cùng với đơn khiếu nại.

Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Sở phải họp để giải quyết vấn đề trong vòng 15 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được khiếu nại. Họ phải gửi một bản sao quyết định của cuộc họp bằng văn bản cho quý vị, học khu địa phương và các cơ quan có liên quan trong vòng 10 ngày kể từ ngày họp. [Cal. Gov. Code Sec. 7585(b).]

Nếu các cơ quan không thể giải quyết vấn đề trong vòng 15 ngày, đơn khiếu nại có thể được gửi lên Văn Phòng Điều Trần Hành Chính (“Office of Administrative Hearings, OAH” hoặc “văn phòng điều trần”). OAH sẽ xem xét vấn đề và gửi kết quả điều tra trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ. Quyết định của OAH có hiệu lực với tất cả các bên liên quan đến tranh chấp. [Cal. Gov. Code Secs. 7585(c)–(e).]

Khi đơn khiếu nại được gửi theo Mục 7585 (a), học sinh chịu ảnh hưởng của tranh chấp phải được nhận dịch vụ trong thời gian chờ giải quyết tranh chấp nếu trước đó học sinh đã nhận. [Cal. Gov. Code Sec. 7585(f).]