Menu Close

(6.14) Học khu tiến hành điều tra như thế nào?

(6.14) Học khu tiến hành điều tra như thế nào?

Học khu có 60 ngày theo lịch sau khi nhận được khiếu nại của quý vị để hoàn tất điều tra. Thời hạn này có thể được gia hạn chỉ khi quý vị đồng ý bằng văn bản. [5 C.C.R. Sec. 4631(a).]

Quý vị hoặc đại diện của quý vị, hoặc cả hai, và học khu phải có cơ hội trình bày thông tin liên quan đến khiếu nại. Tùy thuộc vào các chính sách và thủ tục của học khu, cuộc điều tra có thể bao gồm một phương thức để quý vị và nhân viên học khu gặp nhau và thảo luận về khiếu nại hoặc đặt câu hỏi cho nhau hoặc cho các nhân chứng của mỗi bên. [5 C.C.R. Sec. 4631(b).]

Sau khi hoàn tất điều tra, học khu phải ra quyết định bằng văn bản. Quyết định phải bao gồm những phát hiện thực tế, xác định việc học khu không tuân thủ hay không, các hành động khắc phục theo yêu cầu của học khu (nếu có) và lý do đưa ra quyết định. Quyết định cũng phải bao gồm thông báo về quyền kháng cáo lên CDE của quý vị và các thủ tục quý vị phải tuân theo khi kháng cáo. [5 C.C.R. Sec. 4631(e).]