Menu Close

(6.20) Tôi có thể nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử hoặc quấy rối cho cơ quan khác không?

(6.20) Tôi có thể nộp đơn khiếu nại về phân biệt đối xử hoặc quấy rối cho cơ quan khác không?

Có. Nếu khiếu nại của quý vị liên quan đến vấn đề phân biệt đối xử dựa trên tình trạng khuyết tật hoặc quấy rối dựa trên tình trạng khuyết tật, quý vị có thể nộp đơn khiếu nại lên Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ (U.S. Department of Education), Văn Phòng Dân Quyền (Office for Civil Rights, OCR) theo Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi Chức Năng năm 1973. [Sec. 504 OSEP letter 29 U.S.C. Sec. 794; Dear Colleagues Letter, 64 IDELR 115, (OCR 2014).]