Menu Close

(6.40) Có cơ hội giải quyết khiếu nại của tôi trước buổi điều trần thực sự không?

(6.40) Có cơ hội giải quyết khiếu nại của tôi trước buổi điều trần thực sự không?

Có. Nếu quý vị nộp yêu cầu thủ tục pháp lý, học khu phải tạo cơ hội cho quý vị tham gia vào “phiên họp giải quyết” trước buổi điều trần. Tuy nhiên, cả hai bên đều có thể khước từ phiên họp giải quyết này bằng văn bản. Nếu học khu nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý thì không cần thiết phải tổ chức phiên họp giải quyết, nhưng có buổi hòa giải bất kể bên nào nộp đơn yêu cầu thủ tục pháp lý. [20 U.S.C. Sec.

1415(f)(1)(B); 34 C.F.R. Sec. 300.510; Cal. Ed. Code Sec. 56501.5.]

Phiên họp giải quyết có sự tham gia của quý vị và đại diện học khu, người có thẩm quyền giải quyết vấn đề. Luật sư của học khu có thể không tham dự trừ khi quý vị được luật sư đại diện. Tại phiên họp, quý vị phải được trao đổi về cơ sở cho khiếu nại của mình và trao cho học khu cơ hội giải quyết. Tất cả các cuộc thảo luận diễn ra trong phiên họp giải quyết không được bảo mật thông tin và có thể được tiết lộ trong phiên điều trần hoặc phiên tòa tiếp theo. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn cho cả hai bên nếu đồng ý giữ bảo mật thông tin tại cuộc họp.

Nếu phiên họp đạt được sự đồng thuận, thỏa thuận đó phải được lập thành văn bản và có chữ ký của cả hai bên. Thỏa thuận có giá trị pháp lý ràng buộc với quý vị và học khu và có thể được thực thi tại tòa. Quý vị và học khu đều có ba ngày sau khi ký thỏa thuận để “hủy bỏ” hoặc thu hồi chữ ký của mình.

[20 U.S.C. Secs. 1415(f)(1)(B)(iii) & (iv); 34 C.F.R. Sec. 300.510(d) & (e); Cal. Ed. Code Sec. 56501.5(f) & (g).]

Phiên họp giải quyết phải diễn ra trong vòng 15 ngày kể từ khi học khu nhận được yêu cầu thủ tục pháp lý của phụ huynh. Và phiên họp phải được hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ khi học khu nhận được yêu cầu của phụ huynh. Những ngày trước khi phiên họp giải quyết kết thúc không được tính vào tổng số ngày mà tiểu bang phải hoàn thành quá trình điều trần và ra quyết định.

[20 U.S.C. Sec. 1415(f)(1)(B)(i)(I) & (ii); 34 C.F.R. Sec. 300.510(a)(1) & (b)(2); Cal. Ed. Code Sec. 56501.5(a)(1) & (c).]