Menu Close

(6.41) Cuộc họp hòa giải là gì?

(6.41) Cuộc họp hòa giải là gì?

OAH sẽ bố trí người hòa giải ngồi cùng với quý vị và học khu một cách không chính thức trước khi buổi điều trần theo thủ tục pháp lý được tổ chức nhằm cố gắng giải quyết vấn đề nếu cả hai bên đều đồng ý hòa giải. Người hòa giải không có quyền ép bên này hoặc bên kia làm bất kỳ điều gì mà chỉ cố gằng giúp quý vị và học khu đi đến thỏa thuận. Người hòa giải sẽ có cuộc gặp chung với tất cả những người tham dự trong một phòng, nhưng có thể tổ chức một “buổi họp kín” riêng biệt với một trong hai bên trong nỗ lực giải quyết vấn đề. Người hòa giải, thường là ALJ, đóng vai trò là người hòa giải và chứ không phải là thẩm phán. ALJ, với vai trò là người hòa giải, sẽ không được giao làm ALJ trong phiên điều trần nếu xung đột phải đi đến phiên điều trần. [Cal. Ed. Code Secs. 56500.3(c)–(e), 56501(b)(2).]

Nếu buổi hòa giải không giải quyết được tất cả các vấn đề tranh chấp, những nội dung quý vị (hoặc đại diện của học khu) đã nói hoặc viết trong phiên hòa giải sẽ không được trình lên ALJ tại phiên điều trần với mục đích cố gắng chứng minh trường hợp của một trong hai bên. [5 C.C.R. Sec. 3086.] Do đó, nếu chỉ vì học khu đề nghị nhân nhượng với quý vị về một chương trình trong buổi hòa giải thì không có nghĩa là đề nghị đó có thể được công nhận là bằng chứng tại phiên điều trần. Nếu buổi hòa giải không thành công và tất cả đề nghị được rút lại thì mỗi bên phải chứng minh toàn bộ lí lẽ của mình mà không được tham chiếu đến bất cứ nội dung gì có thể đã được nói hoặc bất kỳ tiến triển nào có thể đã đạt được tại buổi hòa giải.

Mặc dù có nhiều tranh chấp được giải quyết trong buổi hòa giải, nhưng quý vị không thể cho rằng tranh chấp của mình cũng sẽ được giải quyết. Quý vị nên có sự chuẩn bị tốt nhất cho phiên điều trần trước phiên hòa giải. Hãy nhớ rằng hòa giải là tự nguyện và có thể bị một trong hai bên khước từ. Nếu bị khước từ, quý vị phải chuyển thẳng đến phiên điều trần.